Γενικές Πληροφορίες

  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
  26-29 Μαΐου 2022
  Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Porto Palace
  (26ης Οκτωβρίου 65, 54 628 Θεσσαλονίκη. T: 231 050 4504. www.portopalace.gr)

  Επίσημη γλώσσα
  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική για τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό.

  Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
  Στο συνέδριο θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  Πιστοποιητικό
  Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

  Κονκάρδα συνέδρων
  Όλοι οι σύνεδροι που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να τη φορούν καθ’όλη τη διάρκειά του.
  Στους συνέδρους που θα συμμετέχουν διαδικτυακά, θα αποσταλεί e-κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης για την παρακολούθησή του.

  Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία
  Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

  Εμπορική έκθεση
  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.

  © 2022 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής