Οδηγίες για την Υποβολή Εργασιών

  Εργασίες

  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής με εργασία, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους οn-line στο site του συνεδρίου ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

  4η Σεπτεμβρίου 2020

  Οι περιλήψεις των εργασιών θα δηµοσιευθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούµε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

  • Η περίληψη (αυστηρά µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11.

  • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

  1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
  2. Αµέσως µετά δακτυλογραφείστε µε πεζά γράµµατα το όνοµα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και µετά το αρχικό του ονόµατος και υπογραµµίστε το όνοµα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  3. Στην αµέσως επόµενη σειρά δακτυλογραφείστε µε πεζά το ίδρυµα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστιχο µε την ακόλουθη σειρά κειµένου: Σκοπός, υλικό και µέθοδοι, αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Να µην συµπεριληφθεί βιβλιογραφία.

  • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

  • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  • Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής) τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων.

  • Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συµµετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας του.

  • Υποδείξτε τον επιθυµητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (προφορική ανακοίνωση ή poster). Σε κάθε περίπτωση, η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.

  Στην περίπτωση που σε χρονικό διάστηµα 5 εργάσιµων ηµερών από την αποστολή της εργασίας, δεν λάβετε γραπτή ενηµέρωση παραλαβής της, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άµεσα µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου.

  • Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας, από την Επιστηµονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2020. Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία στο τηλ.: 210 3250260.

  1. Όσοι έχετε ήδη υποβάλει εργασίες / στρογγυλά τραπέζια, να απαντήσετε στη Γραμματεία του Συνεδρίου Global Events, σε περίπτωση που σκέφτεστε να ακυρώσετε την υποβολή κάποιας εργασία σας / στρογγυλό τραπέζι.
  Προθεσμία ακύρωσης: 1 -31 Ιουλίου 2020

  2. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να καταθέσουν νέες εργασίες, μπορούν να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους οn-line στο site του συνεδρίου ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται.
  Προθεσμία υποβολής νέων εργασιών: 6 Ιουλίου – 4 Σεπτεμβρίου 2020

  © 2020 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής