Οδηγίες για την Υποβολή Εργασιών

  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής με εργασία, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους οn-line ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται.


  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών και στρογγυλών τραπεζών είναι φέτος η
  1η Μαρτίου 2022.

  Για υποβολή Εργασίας πατήστε εδώ


  Οι περιλήψεις των εργασιών θα δηµοσιευθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Παρακαλούµε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

  Η περίληψη (αυστηρά µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11. Το προς υποβολή αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή doc/docx (word).
  Αρχίστε τη δακτυλογράφηση στο αρχείο (word) γράφοντας:
  1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
  2. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστιχο µε την ακόλουθη σειρά κειµένου: Σκοπός, υλικό και µέθοδοι, αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Να µη συµπεριληφθεί βιβλιογραφία.
  Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σώμα της περίληψης (αρχείο word) οι συγγραφείς και τα ιδρύματα. Η εισαγωγή τους γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής.
  Ακολουθήστε τα βήματα της πλατφόρμας υποβολής και ανεβάστε το αρχείο στο κατάλληλο πεδίο.
  Η ορθότητα εμφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα που υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη τη σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).
  Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  Οι περιλήψεις που θα υποβάλονται με email ή fax δεν θα γίνονται δεκτές.
  Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
  Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής) τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων.
  Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συµµετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας του.
  Η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.
  Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του συνεδρίου
  Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας, από την Επιστηµονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι την 31η Μαρτίου 2022. Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη γραµµατεία στο τηλ.: 2310 247743.

  © 2022 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής